LEGERI Racefietsen Dordrecht

Verkoop, Inkoop, Reparatie, Onderhoud

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden consument

Dordrecht, 1 november 2020

In deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten van een webwinkel aan consumenten aanbiedt, te weten:
Legeri
Reaumurstraat 6b
3316AR Dordrecht
0621272682
contact@legeri.nl
KvK: 51553996
BTW nr.: NL002026994B14
Consument: de natuurlijke persoon die niet beroepsmatig en/of niet handelt voor een bedrijf en die een overeenkomst via de
webwinkel aangaat met de ondernemer;
Bedenktijd: 14 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen 14 dagen als consument van de overeenkomst af te zien.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aangeboden product van de ondernemer en
op elke via de webwinkel tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn op de webpagina van de webwinkel op Legeri.nl in te zien.

Artikel 2 Het aanbod

Indien een aanbod onder bepaalde voorwaarden geschiedt en/of een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk
in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van het aangeboden product. Vergissingen en/of fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.

Artikel 3 Herroepingsrecht bij producten

Na de aankoop van een product heeft de consument gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen alsnog te ontbinden.
De periode van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens de periode van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts in die mate uitpakken om te kunnen bepalen of hij het product behoudt. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product compleet en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retour zenden.

Artikel 4 Kosten bij herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst
van de retourzending, terugbetalen.

Artikel 5 De prijs

De prijzen van de aangeboden producten kunnen door de Ondernemer op elk moment worden gewijzigd, bijvoorbeeld door wijzigingen als gevolg van wettelijke aanpassingen in btw-tarieven, gewijzigde inkoopprijzen of opruiming van overtollige voorraad.
De prijzen in het aanbod van producten zijn inclusief BTW.

Artikel 6 Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Artikel 7 Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het door de consument aan de ondernemer aangegeven afleveradres.
Ondernemer zal geaccepteerde orders uiterlijk binnen 3 werkdagen uitvoeren. Indien de aflevering vertraagd is of indien
een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 werkdagen
nadat hij de order geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 5 werkdagen na
ontbinding, terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij
de ondernemer.

Artikel 8 Betaling

Bij de verkoop van producten aan consument wordt vooruitbetaling bedongen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaal- en/of aflevergegevens direct aan de
ondernemer te melden.

Artikel 9 Klachtenregeling

Bij klachten kan de consument zich richten aan de ondernemer d.m.v. het sturen van een e-mail naar
contact@legeri.nl.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 10 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden
gemaild naar de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klacht wordt binnen 5 werkdagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als het
beantwoorden van de klacht langer dan 5 werkdagen gaat duren, wordt door de ondernemer binnen deze 5 werkdagen
een e-mail gestuurd naar de consument met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de
wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.